Yarışma Kuralları

Yarışmanın Amacı  

GIGI Awards (Good Idea Good Integration), PİD (Pazarlama İletişimcileri Derneği) tarafından yılda bir kere düzenlenir.

Sektörün gelişimine katkıda bulunmak, bilinirlilik yaratmak, pazarlama iletişimi kavramlarının yerleşmesini sağlamak, pazarlama iletişimi alanında çalışanları motive etmek, veriye dayalı katma değerli projeleri yaygınlaştırmak, özgün başarıları belgelemek ve pazarlama iletişimi uygulamalarının kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Yarışmanın temel amacı, ticari etkinliği yüksek olan, ölçülebilir, sonuç getiren projeleri seçerek ödüllendirmektir. Projelerin yaratıcı fikirleri (Idea) ve iyi uygulamaları (Integration) stratejisi, veriyi kullanımı, yaratıcılığı, uygulanabilir oluşu ve sonuçları yarışmada değerlendirilir.

Katılım Koşulları  
 • Yarışmaya 01 Ocak 2023 - 20 Nisan 2024 dönemi içinde gerçekleşmiş pazarlama iletişimi projeleri katılabilir.
 • Bu yarışma pazarlama iletişimi alanında proje üretmiş ve uygulamış tüm ajansların ve markaların katılımına açıktır. Türkiye'de ve KKTC'de faaliyet gösteren tüm reklam ajansları, pazarlama ajansları, interaktif ajanslar, etkinlik ajansları, halkla ilişkiler ajansları, kurumsal sosyal sorumluluk ajansları, medya ajansları, sosyal medya ajansları, sürdürülebilirlik ajansları ve ilgili ödül konusunda proje geliştirmiş ve uygulamaya almış markalar katılabilir.
 • Yarışma başvurusu ajanslar ve markalar tarafından yapılabilir. Ancak markaların başvuru yaptıkları proje için yürütücü ajanslarıyla katılımları zorunludur. Yarışmaya başvuran tüm katılımcıların, başvurdukları işler için müşterilerinden gerekli onayları almış oldukları kabul edilir. Aksine oluşabilecek durumlardan, tamamen katılımcılar sorumludur ve PİD'e bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • Başvuru formları ve görsellerde katılımcı ajansın logosu ve/veya adı yer almamalıdır. Başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 • Aynı proje, uygun olduğu koşullarda, birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir. Bu durumda her bir kategori için ayrı ayrı katılım ücreti ödenir.
 • Farklı ajanslar farklı alanlarda aynı projeyle katılabilirler (ör. A markasının lansman kampanyasının entegre online medya uygulamalarıyla Y ajansı dijital kategoride, lansman etkinliği ile Z ajansı etkinlik pazarlaması alanında katılabilir).
 • Markaların uluslararası açılımı adına yurt dışında gerçekleştirdiği, Türkiye’ye veya KKTC'ye katma değer sağlayan projeler, yarışmaya ilgili kategoriden katılabilir. Bu durumda, yurt dışında gerçekleştirilen uygulamada hizmet veren ajansın Türkiye'de veya KKTC'de faaliyet gösteriyor olması ve projenin Türkiye’den veya KKTC'den yönetilmiş olması şarttır.
 • Katılımcılar başvuru konusu projenin tüm içeriğinden ve sağlanan verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında, sağlanan bilgilerin geçerliliğine ve doğruluğuna yönelik ek belge, görsel, vb. belge talebinde bulunabilir. Başvuru içeriklerinde kullanılan dilin Türkçe olması gerekliliği aranmaktadır.
 • Aynı proje için birden fazla ajans farklı uygulamalarla başvurmuşsa, jüri iş sahibi markadan onay isteyebilir.
 • Jürinin katılımları doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve doğruluğunu denetleme hakkı vardır.
 • Yarışma dahilinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak tanımlanan ve katılımcılar tarafından üretilmiş, yaratılmış, geliştirilmiş her türlü fikir, tasarım, uygulama, proje vb. gibi eser niteliğindeki her türlü yapımın sahibi katılımcı addolunur ve katılımcı ilgili mevzuat kapsamında tüm bu eserlerle ilgili mali ve komşu hakları kullanmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksine oluşan durumlardan katılımcılar bizzat sorumlu olacaktır. Ancak katılımcılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet hakları ile birlikte mali haklarına dayanan haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), yalnızca yarışma iletişimine yönelik olarak kullanmak amacıyla, yarışma öncesinde, süresince ve sonrasında, süresiz olarak, yurtiçi ve dışında tüm mecralarda kullanmak üzere Pazarlama İletişimcileri Derneği'ne bila bedel devretmiş kabul edilir. PİD bu hakları yarışma, eğitim ve tanıtıma yönelik amaçlar için kullanacaktır. Aksine kullanım, eser sahibinin izin ve onayına tabi olacaktır.
 • Bu yarışmaya müracaat etmiş olan projelerin yarışma sonrasındaki telif hakkı ihlallerinden PİD sorumlu değildir.
 • Kamu düzenine, ilgili mevzuata, genel etik ve ahlak kurallarına (çocuk işçi çalıştırma, insan hakları, tüketici hakları, rekabet hakları, izinsiz 18 yaş altı pazarlama faaliyetleri vb.) aykırı bulunan projeler, ön eleme aşamasında elenerek, yarışma dışı tutulacaktır. Bu durumlarda, katılım bedeli iade edilmez.
 • Yürütülen kampanyada, yerli ve/veya yabancı bir kampanyadan esinlenilmesi ya da mevcut konseptin taşınması durumunda, kaynakça açıkça beyan edilmelidir. Aksi durumlar için, PİD ödülleri geri çağırma hakkına sahiptir.
 • PİD kuralları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Başvuru Yöntemi ve Başvuru Materyalleri  
 1. Yarışma katılımları 04 Nisan 2024 – 03 Haziran 2024 tarihleri arasında www.gigiawards.com.tr adresinden başvuru formu doldurularak, online olarak yapılır.
 2. Başvurularda, brief tarif edildikten sonra, strateji, yaratıcı fikir, uygulama ve sonuçları içerecek bilgiler yer almalıdır.
 3. Katılım formunda, karakter sınırlamasına uymak zorunludur. Toplam 2.000 karakter.
 4. Yarışma için web sitesinden yüklenecek olan görsel destekler:
  • Her biri maksimum 5 Mb’yı geçmemek kaydıyla en fazla 4 adet Jpg,  jpeg veya ses dosyası.
  • Videolar için flv, avi,mpg, mp4,mpeg4, Wmv formatlarından birine sahip 100 Mb’yı ve 180 saniyeyi geçmeyen 1 adet video.
 5. Tanıtım filmi ve görsel içeriğinde, başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu nedenle, tüm materyallerde, başvuru sahibinin logo/isim görsellerini (sözlü ya da basılı) çıkartması gerekmektedir.
 6. Projelere ait tüm materyallerin, katılım sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sonradan e-posta vs. yöntemlerle ulaştırılacak materyaller dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme Kriterleri  

Yarışmaya katılan projeler 10 puan üzerinden iki ana başlık gözetilerek değerlendirilir.

Good Idea (İyi fikir)

Projelerin farklı uygulamaları ve fikirleri bünyesinde bulundurması beklenir. Yaratıcı çalışmanın strateji ile ne kadar örtüştüğü, tüm pazarlama çalışmasına katkısı, mesajın farklılaşması, hedef kitleye uygunluğu, sektörde farklılık yaratılmasına, tek tek ve bütün olarak değerlendirir. Projenin belirlenen hedef ve amaçlara ulaşması için kullandığı yöntemlerin doğru ve açık olarak belirlenmiş olması, en pazarlama iletişimi bileşkesinin sağlanması için doğru hedef kitle seçimi ile ölçümleme metotlarının proje hedeflerine göre kurgulanması beklenir.

Good Integration (İyi uygulama)

Projenin tüketiciler tarafından kolay anlaşılır bir şekilde uygulanmış olması, uygulama esnasında yaşanacak problemlerin önceden düşünülerek çözüm önerilerin geliştirilmiş olması beklenir. Gerektiğinde destek alınan 3.parti hizmetlerinin doğru yönetimi, zamanlamasının takibi ve sorunların çözümünü kapsar. Eksiksiz ve kaliteli bir biçimde projenin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi değerlendirilir. Projenin birden fazla pazarlama iletişimi disiplininde etkin olarak kullanılması da uygulama içinde değerlendirilir. Hedef kitleye göre mecra belirlenmesi değerlendirmeler sırasında bir kriter olacaktır. Proje öncesinde başarı kriterlerinin belirlenmiş olması, proje sonrasında ölçümlenme araçlarının kullanılmış olması ve bu sonuçların hedeflerin ne kadar başarıya ulaştığını somut bir şekilde gösteriyor olması beklenir.

Değerlendirme Metodolojisi  

Ana Jüri üyeleri her bölüm için sektörel ajanslardan, ilgili sektör dernekleri, medya kuruluşları, akademisyenlerden ve marka temsilcilerinden olmak üzere; en az 20 kişiden oluşur.

Jüri Başkanları, PİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GIGI Ödüllerinde iki aşamalı değerlendirme metodu kullanılır.

A. Ön Değerlendirme

 1. Ön değerlendirme Yarışma Ana Jürisi tarafından gerçekleştirilir.
 2. Ön değerlendirme de puanlama her bir kategori için belirlenen Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda 10 puan üzerinden oylanır.
 3. Tüm oylama süreci ve hesaplamalar online sistem üzerinden yapılmaktadır.
 4. Ön değerlendirme sonucunda 6,5 puan ve üzeri alan projeler kısa listeye kalır. (Kısa listeye kalan proje sayısı toplam başvuran proje sayısının yarısından az ise 6 puan üzeri alan projeler de Kısa listeye kalır)

B. Ana Değerlendirme

 1. Ana değerlendirme Yarışma Ana Jürisi oyları ve yapılan kamuoyu araştırmaları ile yapılır.
 2. Kamuoyu araştırması sonucu elde edilen puanlar ana jüri oylaması sonuçlanana kadar gizli tutulur.
 3. Ana Jüri, kamuoyu araştırması sonuçlarından bağımsız olarak kısa listeyi oylamak için toplanır. Oylamalar keypad ile yapılır.
 4. Ana jüri oylaması toplam puanlamaya %70, kamuoyu oylaması %30 etki eder.
 5. Ana jüri oylamasında, standart sapmaları ortadan kaldırmak için ilk alınan ortalamadan  %50 den fazla sapma olan oylar hesaplama dışı bırakılır. Yeni oluşan ortalama ile tekrar sapma kontrolü yapılır. Burada sapması %30 dan fazla olan oylar oylama dışı bırakılır ve oylama sonuçlandırılır.
 6. Eğer jüri içinde temsilcisi bulunan ajans veya markanın bir işi oylanıyorsa o jüri üyesi ilgili kategoride oy kullanamaz.
 7. Değerlendirme sonrasında toplam puan, oy veren ana jüri sayısına sistem tarafından otomatik olarak bölünür ve çıkan ortalama puan, ana jüri değerlendirme puanı olarak alınır.
 8. Nihai puan Kamuoyu araştırma puanı x 0,3 ve ana jüri puanı x 0,7 şeklinde hesaplanarak belirlenir.
 9. Kategori ödülünü kazanan projenin minimum 7 puan alması gerekmektedir. 7 puan üzerinde alan proje yoksa o kategoride ödül verilmez.
 10. Eşit puan alan projeler, kategorisinde ödül alırlar.
 11. Kategori birincisi belirlendikten sonra oylamada puanlamada ikinci sırada olan iş veya eşit puan almış ise işler ''Başarı Ödülü'' almaya hak kazanır. 
 12. Başarı Ödülü kazanan projenin de minimum 7 puan alması gerekmektedir. 7 puan üzerinde alan proje yoksa o kategoride Başarı Ödülü verilmez.
 13. Ödüller, ajanslara ve markalara verilir.
Ödeme  
 1. Katılım ücretleri her bir katılım için aşağıda belirtilen şekildedir:
  • Erken Başvuru 04 Nisan 2024 - 19 Nisan 2024
   PİD üyeleri için 3.000 TL + KDV, PİD üyesi olmayanlar için 3.500 TL + KDV
  • Normal Başvuru Dönemi 20 Nisan 2024 - 28 Nisan 2024
   PİD üyeleri için 3.500 TL + KDV, PİD üyesi olmayanlar için 4.000 TL + KDV
  • Geç Başvuru Dönemi 29 Nisan 2024 - 03 Haziran 2024
   PİD üyeleri için 4.500 TL + KDV, PİD üyesi olmayanlar için 5.000 TL + KDV
 2. Kayıt bedelleri, kredi kartı veya aşağıda belirtilen banka hesabına havale veya EFT yolu ile ödenir. Kredi kartı ile ödeme, başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Havale veya EFT ile ödeme yapılması durumunda banka dekontunun gigi@gigiawards.com.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Pazarlama İletişimcileri Derneği İktisadi İşletmesi
  Garanti Bankası Topkapı Sanayi Şubesi
  Hesap No: 6295188
  Şube Kodu:286
  IBAN: TR 80 0006 2000 2860 0006 2951 88
 3. Son başvuru tarihine kadar ödemesi yapılmamış işler değerlendirmeye alınmaz.
İade koşulları  

Başvuru sahibi dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Başvuru formu katılımcı tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez.

Proje başvuru formundaki bilgilerin, ölçümleme adına kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, PİD bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda başvuru ücreti iade edilmez.

Başvuru formları ve görsellerde katılımcı ajansın logosu ve/veya adı yer almamalıdır. Başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu durumda başvuru ücreti iade edilmez.

Yeniliklerden haberdar olmak için GIGI e-bültenine kayıt olun.

Kayıt ol